Konkurs nr 3/POKL/5.2.1/2008

Zawieszenie konkursów nr: 2/POKL/5.2.1/2008 i 3/POKL/5.2.1/2008

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 PO KL informuje, że wartość wniosków złożonych na konkurs nr 2/POKL/5.2./2008 istotnie przekracza kwotę pozostałą do dyspozycji w ramach alokacji (ok. 1 mln zł). W związku z powyższym konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2008 zostaje zawieszony dnia 20 sierpnia 2008 r.

Ponadto wartość wniosków złożonych na konkurs nr 3/POKL/5.2.1/2008 (322 841 464,65 zł) istotnie przekracza kwotę alokacji tj. 50 000 000 zł. W związku
z powyższym konkurs nr 3/POKL/5.2.1/2008 również zostaje zawieszony dnia 20 sierpnia 2008 r.


Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 PO KL dopuszcza możliwość wznowienia naboru wniosków w ramach powyższych konkursów, o ile wnioski , które zostaną złożone do dnia 20 sierpnia i zostaną pozytywnie ocenione na posiedzeniach Komisji Oceny Projektów nie wyczerpią alokacji przewidzianej na powyższe konkursy.
W przypadku, gdy alokacje na powyższe konkursy zostaną wyczerpane, wnioski złożone po 20 sierpnia pozostaną bez rozpatrzenia.