Konkurs nr 1/POKL/5.2.3/2010

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr 1/POKL/5.2.3/2010 pt. „Wzmocnienie potencjału służb publicznych”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia ogłasza konkurs na wybór beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Priorytetu V Dobre Rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/5.2.3/2010 pt.:

"WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SŁUŻB PUBLICZNYCH"

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywać się będzie od 30 maja do 30 czerwca 2010 r.

Alokacja konkursu wynosi: 20 000 000 PLN, w tym 17 000 000 PLN z Europejskiego Funduszu Społecznego

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN, maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów mogą być składane przez:

 • Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
 • Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Krajowe Biuro Wyborcze,
 • Państwową Inspekcję Pracy,
 • Rzecznika Praw Dziecka,
 • Komendę Główną Policji,
 • Komendę Główną Straży Granicznej,
 • Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej,
 • Szkołę Główną Służby Pożarniczej,
 • Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu, w tym komunikaty dot. zmian/interpretacji treści dokumentacji konkursowej będą publikowane na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia www.ip2.mswia.gov.pl, w zakładce Aktualności.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Departament Administracji Publicznej, ul. Batorego 5,
02-591 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:

 • Pani Bogumiła Szlaga 22 661 90 03 lub
 • Pani Agnieszka Sidor 22 661 91 21