Konkurs nr 1/POKL/5.2.3/2009

Ogłoszenie konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/5.2.3/2009

21.04.2009

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza konkurs zamknięty na wybór beneficjentów projektów w ramach Działania 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytetu V - Dobre rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na następujące typy projektów: 1. Wzmocnienie potencjału Regionalnych Izb Obrachunkowych poprzez specjalistyczne szkolenia i wzmacnianie narzędzi nadzorczych 2. Wzmocnienie potencjału Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, m.in. poprzez specjalistyczne szkolenia

 

 
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Departament Administracji Publicznej
ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/5.2.3/2009
na realizację projektów
Wzmocnienie potencjału Regionalnych Izb Obrachunkowych poprzez specjalistyczne szkolenia i wzmacnianie narzędzi nadzorczych.
Wzmocnienie potencjału Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, m.in. poprzez specjalistyczne szkolenia.
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej
Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów mogą być składane przez:
Regionalne Izby Obrachunkowe (ustawa z 7 października 1992 r., j.t. Dz.U. z 2001 r., nr 55 poz. 577);
Samorządowe Kolegia Odwoławcze (ustawa z 12 października 1994 r., j.t. Dz.U. z 2001 roku, nr 79 poz. 856 ze zm.).
 
W ramach konkursu dofinansowane mogą być wnioski w przypadku wniosków o dofinansowanie, których beneficjentem (wnioskodawcą) jest RIO:
·         Regionalne Izby Obrachunkowe,
·         pracownicy regionalnych izb obrachunkowych, w tym etatowi i pozaetatowi członkowie kolegiów;
 
w przypadku wniosków o dofinansowanie, których beneficjentem (wnioskodawcą) jest SKO:
·         Samorządowe Kolegia Odwoławcze,
·         pracownicy samorządowych kolegiów odwoławczych, w tym etatowi lub pozaetatowi członkowie kolegiów.
Na realizacje projektów przeznacza się kwotę w wysokości
 
Ogółem:                                                                     6 400 000 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS:                               5 440 000 PLN
w tym wsparcie finansowe krajowe:                            960 000 PLN
 
Projekty współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżetu państwa (15%).
Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN, maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 600 000 PLN.
 
 
Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej
 

Konkurs numer 1/POKL/5.2.3/2009

 
Pełna nazwa i adres beneficjenta (wnioskodawcy)
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: „tytuł  składanego  projektu
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Administracji Publicznej
ul. Wspólna 2/4
00-505 Warszawa
 
 
 
  
Do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy.
Kryteria wyboru projektów:
Lista kryteriów formalnych, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL:
 
1. Niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (plik XML);
2. Niezłożenie wraz z wnioskiem 2 egzemplarzy wymaganych załączników (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej):
a) dokumentu potwierdzającego sytuację finansową partnerów projektu
b) listu intencyjnego w sprawie partnerstwa ponadnarodowego – wyłącznie w przypadku projektów dotyczących współpracy ponadnarodowej;
3. Inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej;
4. Podpisanie wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt 2.6 wniosku;
5. Brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.
 
Lista kryteriów formalnych, których niespełnienie podlega uzupełnieniom:
1. Brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w dokumentacji konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej;
2. Brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku – wyłącznie w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
3. Niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML);
4. Typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z opisanym w dokemutacji konkursowej.
 
Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w oparciu o:
-        kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej,
-        ogólne kryteria merytoryczne (obowiązkowe),
-        kryteria horyzontalne (obowiązkowe),
-        kryteria strategiczne (nieobowiązkowe).
 
Na etapie oceny merytorycznej weryfikowane będą następujące kryteria dostępu:
-        Grupę docelową w projekcie stanowią: w przypadku wniosków składanych przez RIO: Regionalne Izby Obrachunkowe i ich pracownicy, w tym etatowi lub pozaetatowi członkowie kolegiów. W przypadku wniosków składanych przez SKO: Samorządowe Kolegia Odwoławcze i ich pracownicy, w tym etatowi lub pozaetatowi członkowie kolegiów.
-        Łączna wartość kosztów szkoleń językowych i szkoleń komputerowych nie przekracza 10% ogólnych kosztów projektu.Koszt szkoleń ujęto w odrębnym zadaniu w budżecie projektu.
-        Koszt studiów podyplomowych nie przekracza 20% ogólnych kosztów projektu. Koszt studiów podyplomowych został ujęty w odrębnym zadaniu w budżecie projektu.
-        W przypadku projektów, w których grupą docelową są Regionalne Izby Obrachunkowe, wniosek o dofinansowanie zakłada osiągnięcie rezultatu: zmniejszenie wskaźnika uchylonych rozstrzygnięć nadzorczych RIO przez sądy administracyjne w stosunku do roku 2008.
-        W przypadku projektów, w których grupą docelową są Samorządowe kolegia Odwoławcze, wniosek o dofinansowanie zakłada osiągnięcie rezultatu: zmniejszenie wskaźnika uchylonych rozstrzygnięć nadzorczych SKO przez sądy administracyjne w stosunku do roku 2008.
 
Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Dla konkursu nr 1/POKL/5.2.3/2009 odnoszą się do:
Ø jakości projektu:
-         uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL,
-        sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych,
-        wartość dodana projektu,
-        adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej,
-        rezultaty projektu,
-        racjonalność harmonogramu działań,
Ø beneficjenta (projektodawcy):
-        wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy),
-        sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji),
Ø finansowania projektu:
-        niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,
-        efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat),
-        kwalifikowalność wydatków.
 
Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:
-        zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans) oraz prawodawstwem wspólnotowym,
-        zgodność z prawodawstwem krajowym (w tym w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasadami dotyczącymi pomocy publicznej),
-        zgodność z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki,
-        zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu,
-        zgodność z Planem Działania na 2009 rok.
Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1” tzn. „nie spełnia – spełnia”
 
Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów formalnych bądź kryteriów dostępu, których weryfikacja dokonywana była na etapie oceny formalnej, kierowane są do ponownej oceny formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt na Karcie oceny merytorycznej. Ponowna ocena formalna odbywa się w terminie 5 dni o daty podpisania Karty oceny merytorycznej.
 
W konkursie nr 1/POKL/5.2.3/2009 nie wyznaczono szczegółowych kryteriów strategicznych.
  
Weryfikacja formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu, natomiast ocena merytoryczna dokonywana będzie na posiedzeniach Komisji Oceny  Projektów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.  
 
Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście Departamencie Administracji Publicznej MSWiA, Warszawa 00-505 Warszawa, ul. Wspólna 2/4.  
 
Dodatkowych informacji udziela: Wiktor Fediuszko, główny specjalista DAP MSWiA, tel. (0-22) 661 91 09.