Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Zwiększenie alokacji na konkurs 1/POKL/5.2.1/2008 "Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów administracji samorządowej"

27.06.2008

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pierwszym konkursem w ramach Poddziałania 5.2.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca II stopnia Działania 5.2 PO KL) wystąpiło do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Instytucji Zarządzającej PO KL) o zwiększenie alokacji na ten konkurs.

W wyniku wniosku MSWiA alokacja została zwiększona z kwoty 40 990 000 do kwoty 121 990 000.