Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008

Wyjaśnienia do Dokumentacji Konkursowej (dot. tylko Dokumentacji ogłoszonej 29.04.2008 - nie dot. aktualizacji Dokumentacji z dnia 19.05)

08.05.2008

W związku z często pojawiającymi się pytaniami Instytucja Pośrednicząca II stopnia udostępnia poniżej wyjaśnienia dotyczące Dokumentacji Konkursowej.

Dokumentacja konkursowa - wyjaśnienia

Dokumentacja konkursowa została opracowana na podstawie Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 10 września 2007 r. W związku z zatwierdzeniem w dniu 25 kwietnia br. nowej wersji Zasad... Instytucja Organizująca Konkurs dokona aktualizacji dokumentacji konkursowej w dniu 19 maja 2008.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (str.19)

Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami automatycznie generowanymi przez Generator Wniosków Aplikacyjnych (szczegółowy budżet projektu i harmonogram realizacji projektu) oraz dokumentem określającym sytuację finansową Wnioskodawcy (lidera projektu). Do wniosku nie należy dołączać innych - niż wyżej wymienione - załączników. Załączniki, które nie są wymagane, nie będą brane pod uwagę przy ocenie projektów.

Zlecanie usług (str.14)

W odniesieniu do zlecania realizacji zadań w ramach projektu ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655) stosuje się w zakresie, w jakim ustawa ma zastosowanie do Wnioskodawcy. Tym samym, podmioty, które nie wpisują się w katalog określony w art. 3 ww. ustawy, nie są zobligowane do zlecania zadań
w projekcie z zastosowaniem Pzp. W przypadku podmiotów spoza sektora finansów publicznych może wystąpić konieczność stosowania Pzp, o ile zostaną łącznie spełnione przesłanki art. 3 pkt 5) ustawy.

Podmioty uprawnione do wnioskowania o dofinansowanie realizacji projektu (str.5 i 6)

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie podmioty posiadające osobowość prawną. W związku z powyższym nie są uprawnione do wnioskowania m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki cywilne.

Stosowane w dokumentacji konkursowej pojęcie "instytucje szkoleniowe" odnosi się również do osób prawnych, które prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych

Kryterium dostępu (str.20)

W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych Wnioskodawców wątpliwościami Instytucja Ogłaszająca Konkurs podjęła decyzję, że akapit o treści: "Zgodnie z Planem Działania Priorytetu V PO KL na lata 2007-2008 wniosek spełnia kryterium dostępu, jeśli projektodawcą jest posiadająca osobowość prawną organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2, oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowana oraz prowadząca działalność w sferze pożytku publicznego" - przestaje obowiązywać.

Linia demarkacyjna (str.5)

W ramach konkursu nie są kwalifikowalne szkolenia skierowane wyłącznie do pracowników komórek organizacyjnych instytucji systemu wdrażania NSRO 2007-2013 (Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących lub Instytucji Pośredniczących II stopnia), uprawnionych do korzystania z pomocy technicznej.

Organizacje pozarządowe (str.5)

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe
w rozumieniu art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.). Organizacja pozarządowa nie musi być organizacją pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ww. ustawy, aby ubiegać się o dofinansowanie projektu.

Partnerstwo (str.6)

W umowie partnerskiej strony zobowiązują się do wspólnego działania mającego prowadzić do osiągnięcia wskazanego celu oraz określają w tym zakresie wzajemne obowiązki.
W przypadku, gdy przekazywanie środków finansowych w ramach partnerstwa nie jest dokonywane w zamian za określone świadczenie drugiej strony w postaci dostaw, usług lub robót budowlanych, ale stanowi refundację kosztów związanych z realizacją określonych
w umowie partnerskiej zadań, wówczas nie zachodzi konieczność wyboru partnera w trybie zamówień publicznych. Natomiast w przypadku, gdy przekazywanie środków finansowych związane jest z zakupem dostaw, usług lub robót budowlanych - wybór "partnera" (faktycznie wykonawcy) powinien być zgodny z prawem zamówień publicznych.

Wkład własny (str.15)

5% wartości każdego projektu musi stanowić wkład wniesiony przez jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawca niebędący jednostką samorządu terytorialnego powinien uzyskać od jednostek samorządu terytorialnego oświadczenia o gotowości do uczestnictwa
w projekcie i wniesienia wkładu. Wnioskodawca zostanie poproszony o przedłożenie oświadczeń na etapie realizacji projektu.

Załączniki