O Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Informacje podstawowe

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, których celem strategicznym jest tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cel główny osiągany będzie poprzez realizację 6 celów strategicznych:

 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,

 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
 • poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
 • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
 • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnieniu mechanizmów partnerstwa,
 • wzrost spójności terytorialnej.

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym (I-V), jak i regionalnym (VI-IX):

 • Priorytet I     - zatrudnienie i integracja społeczna,
 • Priorytet II    - rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,
 • Priorytet III   - wysoka jakość systemu oświaty,
 • Priorytet IV   - szkolnictwo wyższe i nauka,
 • Priorytet V    - dobre rządzenie,
 • Priorytet VI   - rynek pracy otwarty dla wszystkich,
 • Priorytet VII  - promocja integracji społecznej,
 • Priorytet VIII - regionalne kadry gospodarki,
 • Priorytet IX   - rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
 • Priorytet X    - pomoc techniczna jest zarządzany centralnie i obejmuje wsparcie instytucjonalne dla realizacji wszystkich priorytetów.
PO KL obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.
 
Kwota, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,42 mld EUR, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld EUR. 
 
Dokumentem uzupełniającym PO KL jest Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, w którym zostały zamieszczone informacje uszczegółowiające zapisy Programu.
 
Zasady wdrażania Programu zostały określone w dokumencie System Realizacji PO KL oraz w wytycznych horyzontalnych Ministra Rozwoju Regionalnego.
 

PO KL wpisuje się w cel główny NSRO 2007–2013, realizując przede wszystkim drugi cel horyzontalny, tj. poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.

 

PO KL realizuje ten postulat za pośrednictwem celu głównego programu, który został sformułowany jako wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.