O IP

Podstawowe informacje

Dzialania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 wdrażane są zgodnie z instytucjonalnym systemem wdrażania funduszy strukturalnych:

  • przez Instytucję Zarządzającą Programem (IZ) - zarządzanie Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 powierzono Departamentowi Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju.
  • przez Instytucję Pośredniczącą danym Priorytetem (IP) - funckję IP dla Priorytetu V POKL pełni Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Misja IP

Zapewnienie sprawnego oraz zgodnego z prawem polskim i wspólnotowym wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego służącego wzmocnieniu potencjału administracji  samorządowej.

 

Wizja IP

Instytucja Pośrednicząca jest profesjonalną organizacją, otwartą na współpracę z partnerami z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz administracji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej, która skutecznie wspiera lokalną i regionalną administrację publiczną we wdrażaniu zasad dobrego rządzenia.