O Działaniu 5.2

O Działaniu 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

10.03.2008

Celem głównym Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej jest wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz poprawa jakości polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym. Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego będący IP wdrażającą to działanie zakłada w ramach Działania realizację trzech głównych priorytetów tj:
 
  • Priorytet I: poprawa jakości prawa miejscowego i indywidualnych decyzji administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego.
  • Priorytet II: poprawa skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  • Priorytet III: Podniesienie zaufania społecznego do władz lokalnych i regionalnych poprzez poprawę przejrzystości działań administracji samorządowej oraz zwiększenie wpływu mieszkańców i instytucji społeczeństwa obywatelskiego na proces decyzyjny organów jednostek samorządu terytorialnego.
 
Szczegółowy podział alokacji finansowej w ramach Priorytetu V przedstawia poniższa tabela:
 

Działanie

IP2

Ogółem

(EUR)

EFS

(EUR)

Budżet państwa (EUR)

Budżet JST

(EUR)

Działanie 5.1

Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

KPRM

117 083 000

99 520 550

17 562 450

0

Działanie 5.2

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

MAiC

252 200 453

214 370 385

37 830 068

9 457 517

Działanie 5.3

Wsparcie na rzecz realizacji strategii lizbońskiej

brak

87 786 324

74 618 375

13 167 949

0

Działanie 5.4

Rozwój potencjału trzeciego sektora

MPiPS

100 238 968

85 203 123

15 035 845

0

Działanie 5.5

Rozwój dialogu społecznego

MPiPS

21 931 851

18 642 073

3 289 778

0

Rezerwa

 

31 613 498

26 871 474

4 742 024

0

Ogółem

 

610 854 094

519 225 980

91 628 114

9 457 517

 

 
Na realizację Działania 5.2 PO KL zaplanowano ponad 252 mln EUR, z czego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę średni kurs EUR w NBP z 30 kwietnia 2009 r. (EUR = 4,43838) stanowi to ekwiwalent ok. 1 mld 105 mln zł.
 

Do dnia 17 listopada 2011r. za wdrażanie Działania 5.2 odpowiedzialny był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2). Od 18 listopada 2011 r. funkcję IP2 pełnił Minister Administracji i Cyfryzacji. Na mocy porozumienia z dnia 28 sierpnia 2012 r. Minister AiC przejął funkcję Instytucji Pośredniczącej dla całego Priorytetu V Dobre rządzenie POKL. 

 

W szkoleniach specjalistycznych dofinansowanych przez IP2 dla Działania 5.2 POKL uczestniczy ponad 150 tysięcy pracowników samorządowych, ponad 11 tysięcy policjantów, ponad tysiąc pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych i regionalnych izb obrachunkowych, 2 tysiące funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz tysiąc funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Już ponad 1 500 jednostek samorządu terytorialnego podjęło działania usprawniające procesy zarządzania, wdrażając: systemy mierzenia jakości usług i satysfakcji klienta (735 JST), System Zapewniania Jakości zgodne z normą ISO 9001 (448 JST), inne nowoczesne modele doskonalenia zarządzania publicznego (329 JST), elektroniczny obieg dokumentów (180 JST), budżet zadaniowy (101 JST), czy też tworząc biura obsługi klienta ( 220 JST).