2011

Plan Działania

Plan Działania dla V Priorytetu POKL - rok 2011

 

Plan działania jest dokumentem planistycznym i operacyjnym, który jest przygotowywany w ujęciu rocznym. Z uwagi na swój informacyjny charakter jest on w szczególności skierowany do opinii publicznej i potencjalnych beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia.

Plan przygotowywany jest dla każdego priorytetu osobno i ma na celu przedstawianie wybranych obszarów wsparcia w danym roku, planu finansowego, zestawu wskaźników produktu, opisu systemu wyboru projektów (systemowych i konkursowych), terminów ogłaszania konkursów, kryteriów wyboru oraz dostępnej alokacji.

Roczny Plan Działania zatwierdzany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL. Na podstawie rocznego Planu działania IP2 ogłasza konkursy na wybór najlepszych projektów.